1- İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almama
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir alma, organizasyonu yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeni ile her bir yükümlülük için 2.156 TL idari para cezası uygulanacaktır.

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmama
50 ve daha fazla çalışanı olan işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma ve kurulun mevzuata uygun kararlarını uygulama yükümlülükleri bulunmaktadır. Alt işvereni olan ve alt işveren tarafından da kurul kurulması gerekli olan durumda kurullar arasında koordinasyonu asıl işveren sağlar.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere 2.156 TL idari para cezası uygulanacaktır.

3- İş güvenliği uzmanı çalıştırmama
İş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 5.390 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 5.390 TL idari para cezası uygulanacaktır.

4- İşyeri hekimi çalıştırmama
İşyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 5.390 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 5.390 TL idari para cezası uygulanacaktır.

5- Diğer sağlık personeli çalıştırmama
Diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere 2 .695 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrıca 2.695 TL idari para cezası uygulanacaktır.

6- Uzman ve hekimlerin hak ve yetkilerinin kısılması
İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlama fiilini işleyen işverenlere ve yine işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmayan işverenlere 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır.

7- Risk değerlendirmesinin yapılmaması veya yaptırılmaması
Risk değerlendirmesini yapmayan veya yaptırmayan işverenlere, 3.234 TL ve aykırılığın devamı halinde her ay için 4.851 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Yine, risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverenlere 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır.

8- Risk değerlendirmesinin yapılmaması veya yaptırılmaması
Acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapma yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere her bir yükümlük için 1.078 TL ve aykırılın devam ettiği her ay için yine 1.078 TL idari para cezası uygulanacaktır.

9- İş kazalarının kaydı ve bildirimine aykırılık
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere her bir yükümlülük için 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Yine; iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere her bir fiil için 2.156 TL idari para cezası uygulanacaktır.

10- Çalışan temsilcisi ve destek personeli
Çalışan temsilcisi görevlendirmeyen işverenlere 1.078 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal eden işverenlere ise 1.617 TL idari para cezası uygulanacaktır.

İşverenler, çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlar ve gerekli imkânları sağlamazlarsa ayrıca 1.078 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacaklardır.